ഗൗരി കുട്ടി

അപ്രതീക്ഷിതമായ് ചിലര്‍ ജീവിത്തിലേക്ക് കടന്നുവരും.
അപ്രതീക്ഷിത മൗനവും സമ്മാനിച്ച് അവര്‍ കടന്നുകളയും. പ്രതീക്ഷകള്‍ അവസാനിച്ച ഈ ജീവിതത്തില്‍ ഒരു കൈത്താങ്ങായിരുന്നു അവള്‍.എങ്കിലും എന്തിന്റെയോ പേരില്‍ മൗനം നല്‍കി അവളും കടന്നുപോയി. പ്രതീക്ഷനശീച്ച ജീവിതത്തില്‍ നീയെന്ന സുഹൃത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്റെ ദുഃഖങ്ങള്‍ തനിക്കൊരു ഭാരമായിരുന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കില്‍ അനുസരണക്കേട്.
😞
തെമ്മാടി

2 thoughts on “ഗൗരി കുട്ടി

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s