കൊഴിഞ്ഞുപോയ പൂമുട്ട്

രാത്രിയെ മാറോടു ചേർത്ത് ഞാൻ എഴുതിയ എന്നിലെ പ്രണയം നിശാഗന്ധിയെപ്പോലെ വിടർന്നില്ല . വീണ്ടും ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ സൂര്യന്റെ ഉദയവും കാത്ത് ഇരുന്നു.
സൂര്യരശ്മികൾ എന്നെ പൊള്ളിച്ചു കടന്നു പോയപ്പോഴും ഒരു രാത്രി കൂടി സ്വപ്നം കണ്ടു കാത്തിരുന്നു .
അതിലും വിരിയാതെ പോയ എന്നിലെ പ്രണയത്തെ കുഴിച്ചുമൂടുവാൻ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തരാളത്തിൽ കുഴിവെട്ടുന്ന ശബ്ദം കാതോരമെത്തുന്നു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s