“ചെമ്പരത്തി”

maxresdefault

മന:സ്സിൽ മുട്ടിട്ട ചെമ്പനീർ പൂവിനെ ഞാൻ നിനക്കായി കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നൂ.
ഒരു ദിനം ഞാൻ അത് നിനക്ക് സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ നീ എനിക്കു തിരികെ നൽകിയതു ഒരു “ചെമ്പരത്തി” കമ്പായിരുന്നു.
നീ അന്ന് തന്ന ആ ചെമ്പരത്തി കമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നട്ടുവെച്ചു.
കണ്ണുനീർ കൊണ്ടു ഞാൻ അതിനു വെള്ളം തേകി.
കാലങ്ങളുടെ കടന്നു പോക്കിൽ ഇന്നതു വളർന്നു വലിയൊരു ചെടിയായി മാറി.
അതിൽ ഒരു പൂമൊട്ട് കിളിർത്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു.
നീ… എന്നിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി അകന്നു പോകുന്ന ആ ദിവസം ഞാൻ ആ പൂ പറിച്ചു എൻ്റെ ചെവിയിൽ ചൂടും.
“ചെമ്പരത്തി” ചെവിയിൽ ചൂടിയ ഇവനെ നീയും, നീയടങ്ങുന്ന സമൂഹവും ഭ്രാന്തൻ എന്ന ഓമന പേരിട്ട് വളിക്കുമ്പോഴും,
എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നീയെന്ന ഒരിക്കലും വാടാത്ത “ചെമ്പരത്തി” പൂവിനെ ഭ്രാന്തമായി പ്രണയിച്ചു ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്കു ഞാൻ നടന്നകലുന്നുണ്ടാകും.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s