തിരുത്തപ്പെടേണ്ടുന്ന മൂല്യം

നിനക്ക് മുൻപിൽ ഞാൻ സമർപ്പിച്ച എന്റെ മനസ്സ് അത് നീ വെറും രണ്ടുവാക്കിൽ ഒതുക്കിക്കളഞ്ഞു .
അതിൽ മുഴുക്കെ വെറും ഭ്രമം മാത്രമാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞു .
നീ എന്റെ മനസ്സിനിട്ട ആ വില ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു .
അതെ ഇന്നെനിക്കു ഭ്രമമാണ് ….!
നീ ആ പറഞ്ഞ ഭ്രമമെന്ന വാക്കിനോട് .
എന്നെ ഇതുവരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചതും ആ ഒരു വാക്കാണ് .
ഇന്നെനിക്കതു ഒരു ലഹരിയാണ് ….
ഏകാന്തതയിൽ ഞാൻ ആ ലഹരി നുണയും….
അതിന്റെ സുഖം അനുഭവിക്കും….
ഒരു മദ്യത്തിനും,കറുപ്പിനും,കഞ്ചാവിനും പോലും തരുവാനാകാത്ത ആത്മനിർവൃതി ഇന്നെനിക്കു നീ പറഞ്ഞ ആ വാക്കു സമ്മാനിക്കുന്നു .
അതിന്റെ അമിത ഉപയോഗമായിരിക്കാം , ഒരുപക്ഷെ ചിത്തഭ്രമത്തിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്.
എങ്കിലും ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു… നിന്റെ ഒരിക്കൽകൂടിയുള്ള ഒരു വരവിനായ്.
അന്ന് നീ തീർച്ചയായും എനിക്കിട്ട വില തിരുത്തി എഴുതും.

“നിന്നോട് എനിക്കുള്ള പ്രണയത്തിന്റെയും നീ എനിക്കിട്ട വിലയായ ഭ്രമത്തിന്റെയും ലഹരി ആവോളം നുണഞ്ഞ് മദോന്മത്തനായി ഇരിക്കുന്ന എന്റെ കാലുകളിൽ അന്ന് നീ സ്പർശിക്കും, അതിൽ നീ ചങ്ങല ചാർത്തും.
ഭ്രമമെന്ന വില ആ.. നിമിഷം നീ തിരുത്തിക്കുറിക്കും “.

അത് പിന്നെ “ഭ്രാന്ത്” എന്ന മറ്റു രണ്ടക്ഷരത്തിലേക്കു ചേക്കേറും ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s