🥀*ചെണ്ട*🥀

ചെണ്ടയായി എത്രകാലം ജീവിതം കൊട്ടികയറാൻ….

“ഒരിക്കൽ കലാശം കൊട്ടി അരങ്ങൊഴിയുമ്പോൾ പോലും ഈ ചെണ്ടയുടെ ശബ്ദം നിന്റെ സോപാനത്തിൽ പ്രതിധ്വനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും”….
അതിനു കാതോർക്കാതെ നീ…

അന്നും ഒരു ബധിരയെ പോലെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും….
💔💘💔

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s